LUẬT TỔ CHỨC TÍN DỤNG NĂM 2024 và NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI

I. Mục đích tổ chức tập huấn  Giúp cho những người sau khi tham gia tập huấn - Nhanh chóng nắm bắt được những quy định mới của Luật Tổ chức tín dụng năm 2024, đánh giá những tác động của Luật đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các TCTD và các đối tượng liên quan - Kế hoạch triển khai Luật Tổ chức tín dụng trong năm 2024  - Cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho người học trong việc áp dụng Luật Tổ chức tín dụng và bổ sung thêm các quy định mới, thông tin mới của Luật Tổ chức tín dụng năm 2024.  - Nhận diện và từ đó đưa ra giải pháp ngăn chặn, phòng chống, phương án xử lý với những tình huống rủi ro trong Luật Tổ chức tín dụng 2024.  - Tổng hợp thông tin, tư duy chiến lược trung hạn và dài hạn, định hướng tổng thể nhằm nâng cao kiến thức, phạm vi áp dụng đối với Luật Tổ chức tín dụng cho Học viên.  - Xây dựng mạng lưới (network) để cung cấp dịch vụ hỗ trợ, tư vấn, giải đáp vướng mắc về những vấn đề liên quan đến việc thưc thi Luật TCTD năm 2024 cho những người tham gia Hội thảo trong quá trình làm việc sau này.   II. Đối tượng tập huấn Khóa tập huấn  “Luật Tổ chức tín dụng năm 2024 và những quy định mới”  được thiết kế đặc thù, dành riêng cho các đối tượng - Cán bộ NHNN trung ương và các chi nhánh tỉnh Thành phố, đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực thanh tra, giám sát NH - Lãnh đạo các NHTM và Cán bộ các cấp đến từ các NHTM  - Khách hàng của các TCTD, các Doanh nghiệp, những khách hàng cá nhân quan tâm   III. Thời gian và địa điểm tập huấn - Thời gian: 8h – 12h  - Địa điểm: Trụ sở của Hiệp hội tại Hà Nội - Thời gian dự kiến: Tháng 04/2024   IV. Giảng viên Phù hợp với mục tiêu tập huấn và đối tượng taaoj huấn, Viện EAT liên hệ và mời các Giảng viên chính là các chuyên gia đầu ngành đã và đang làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước như VPCP, VPQH, NHNN,   những người trực tiếp tham gia quá trình soạn thảo luật các TCTD 2024 và các văn bản Pháp luật liên quan.   V. Thông tin liên hệ Mọi chi tiết xin liên hệ:  Viện Công nghệ giáo dục Asean  ( Viện AET)  Địa chỉ: Số 68 Lê Văn Lương – Phường  Nhân Chính, Quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội 1. Phan Ngọc Thắng: Điện thoại 0986559698 – Email: phan288@gmail.com 2. Hoàng Thị Hạnh: Điện thoại: 0933 66 88 36 – Email: hanhhth@gmail.com

NHỮNG QUI ĐỊNH MỚI TRONG LUẬT NHÀ Ở VÀ LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2023

I. Mục đích tổ chức lớp tập huấn  Giúp cho những người sau khi tham gia lớp tập huấn - Nắm bắt được những quy định mới của Luật Nhà ở và Luật kinh doanh BĐS năm 2023 và các văn bản hướng dẫn, đánh giá những tác động của các Luật nêu trên đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và một số đối tượng liên quan - Kế hoạch triển khai Luật Nhà ở và Luật kinh doanh BĐS năm 2023; - Cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết để giúp người học có thể áp dụng khi triển khai thực hiện Luật Nhà ở và Luật kinh doanh BĐS năm 2023 và giải đáp những vướng mắc trong thực thi Luật Nhà ở và Luật kinh doanh BĐS, giải đáp các câu hỏi, các bài tập tình huống, đưa ra đáp án cho một số bài tập tình huống xảy ra trong thực tế; - Xây dựng mạng lưới (network) khách hàng để cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc về những vấn đề liên quan đến việc thực thi Luật Nhà ở và Luật kinh doanh BĐS năm 2023 cho những người tham gia Hội thảo để áp dụng trong quá trình đầu tư, kinh doanh, mua bán và sở hữu nhà ở, BĐS.   II. Đối tượng tập huấn Lớp tập huấn: “Những qui định mới của Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BĐS Năm 2023”  được thiết kế đặc thù, dành riêng cho các đối tượng sau đây: - Cán bộ ở các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, đặc biệt là những người làm quản lý nhà ở, quản lý đất đai, kinh doanh mua bán nhà ở, BĐS.  - Các doanh nghiệp tham gia dự án đầu tư kinh doanh BĐS, nhân viên môi giới BĐS,  - Các tổ chức và cá nhân đầu tư kinh doanh nhà ở, BĐS, những người quan tâm quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc sở hữu, mua bán, đầu tư, kinh doanh, thuê và cho thuê Nhà ở, BĐS…   III. Thời gian và địa điểm tập huấn - Thời gian: 8h – 12h  - Địa điểm: Trụ sở của Hiệp hội BĐS - Thời gian dự kiến: Tháng 04/2024   IV. Giảng viên Phù hợp với mục tiêu tập huấn và đối tượng tập huấn, Viện AET liên hệ và mời các Giảng viên chính là các chuyên gia đầu ngành đã và đang làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước như VPCP, VPQH, Cục Đấu thầu, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính -  những người trực tiếp tham gia soạn thảo, góp ý và tiếp thu góp ý  trong quá trình xây dựng Luật Nhà ở Năm và Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2023 và các văn bản Pháp luật liên quan.   V. Thông tin liên hệ Mọi chi tiết xin liên hệ:  Viện Công nghệ giáo dục Asean  (Viện AET)  Địa chỉ: Số 68 Lê Văn Lương – Phường  Nhân Chính, Quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội 1. Phan Ngọc Thắng: Điện thoại 0986 55 96 98 – Email: phan288@gmail.com 2. Hoàng Thị Hạnh: Điện thoại: 0933 66 88 36 – Email: hanhhth@gmail.com

LUẬT ĐẤU THẦU NĂM 2023 VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI

I. Mục đích tổ chức lớp tập huấn  Giúp cho những người sau khi tham gia lớp tập huấn - Nhanh chóng nắm bắt được những nội dung chính và Kế hoạch triển khai Luật Đấu thầu năm 2023; - Nắm bắt được những quy định mới của Luật Đấu thầu năm 2023, đánh giá những tác động của Luật đối với cơ quan, tổ chức, các đơn vị sự nghiệp như trường học, bệnh viện, các doanh nghiệp cũng như các đối tượng khác có liên quan đến hoạt động mua sắm tài sản công; - Cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho người học trong việc áp dụng Luật Đấu thầu năm 2023 và Giải đáp những vướng mắc trong thực thi Luật Đấu thầu trong thực tế lên quan đến hoạt động đầu tư, mua sắm tài sản, đưa ra đáp án cho một số bài tập tình huống xảy ra trong thực tế; - Xây dựng mạng lưới (network) khách hàng để cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc về những vấn đề liên quan đến việc thực thi Luật Đấu thầu năm 2023 cho những người tham gia Hội thảo để áp dụng trong quá trình đầu tư, kinh doanh, mua bán tài sản.   II. Đối tượng tập huấn Lớp tập huấn: “Luật Đấu thầu Năm 2023 và những quy định mới”  được thiết kế đặc thù, dành riêng cho các đối tượng sau đây: - Cán bộ ở các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực đầu tư, mua sắm tài sản công,lãnh đạo và các cán bộ ở các Bệnh viện, trường học, các đơn vị sự nghiệp công đang làm những việc liên quan đến đấu thầu, đầu tư, mua sắm tài sản, các chủ đầu tư, cán bộ các Ban quản lý dự án, - Các doanh nghiệp tham gia đấu thầu các dự án đầu tư công, cung cấp vật tư, thiết bị, cho các đợn vị sự nghiệp công như bệnh viện, trường học,…   III. Thời gian và địa điểm tập huấn - Thời gian: 8h – 12h  - Địa điểm: Trụ sở đơn vị - Thời gian dự kiến: Tháng 04/2024   IV. Giảng viên Phù hợp với mục tiêu tập huấn và đối tượng tập huấn, Viện AET liên hệ và mời các Giảng viên chính là các chuyên gia đầu ngành đã và đang làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước như VPCP, VPQH, Cục Đấu thầu, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính -  những người trực tiếp tham gia soạn thảo, góp ý và tiếp thu góp ý  trong quá trình xây dựng Luật Đấu thầu 2024 và các văn bản Pháp luật liên quan.   V. Thông tin liên hệ Mọi chi tiết xin liên hệ:  Viện Công nghệ giáo dục Asean  (Viện AET)  Địa chỉ: Số 68 Lê Văn Lương – Phường  Nhân Chính, Quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội 1. Phan Ngọc Thắng: Điện thoại 0986559698 – Email: phan288@gmail.com 2. Hoàng Thị Hạnh: Điện thoại: 0933 66 88 36 – Email: hanhhth@gmail.com

LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024 VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI

I. Mục đích tổ chức lớp tập huấn  Giúp cho những người sau khi tham gia lớp tập huấn - Nhanh chóng nắm bắt được những nội dung chính và Kế hoạch triển khai Luật Đất đai trong năm 2024; - Nắm bắt được những quy định mới của Luật Đất đai năm 2024, đánh giá những tác động của Luật đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp nói chung và Doanh nghiệp BĐS nói riêng và các đối tượng khác có liên quan đến quản lý, mua bán chuyển nhượng, sở hữu đất đai; - Cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho người học trong việc áp dụng Luật Đất đai năm 2024 và Giải đáp những vướng mắc trong việc thực thi Luật Đất đai trong thực tế, đưa ra đáp án cho một số bài tập tình huống xảy ra trong thực tế; - Xây dựng mạng lưới (network) khách hàng để cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc về những vấn đề liên quan đến việc thực thi Luật Đất đai năm 2024 cho những người tham gia Hội thảo để áp dụng trong quá trình làm việc, kinh doanh, mua bán sau này.   II. Đối tượng tập huấn Lớp tập huấn: “Luật Đất đai Năm 2024 và những quy định mới”  được thiết kế đặc thù, dành riêng cho các đối tượng sau đây: - Cán bộ ở các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực quản lý đất đai, các cán bộ làm việc liên quan đến giải phóng mặt bằng, các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án  - Các chủ đầu tư các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội,…, - Các nhà môi giới đất đai, bất động sản, các hộ gia đình, các cá nhân quan tâm đến quyền và nghĩa vụ liên quan đến sở hữu, cho thuê, mua bán, giao dịch, thừa kế đất đai, bất động sản,…, - III.  Thời gian và địa điểm tập huấn - Thời gian: 8h – 12h  - Địa điểm: Trụ sở của Hiệp hội - Thời gian dự kiến: Tháng 04/2024   IV.  Giảng viên Phù hợp với mục tiêu tập huấn và đối tượng tập huấn, Viện AET liên hệ và mời các Giảng viên chính là các chuyên gia đầu ngành đã và đang làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước như VPCP, VPQH, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ KH&ĐT, Hiệp hội kinh doanh BĐS -  những người trực tiếp tham gia soạn thảo, góp ý và tiếp thu góp ý  trong quá trình xây dựng Luật Đất đai 2024 và các văn bản Pháp luật liên quan.   V. Thông tin liên hệ Mọi chi tiết xin liên hệ:  Viện Công nghệ giáo dục Asean  (Viện AET)  Địa chỉ: Số 68 Lê Văn Lương – Phường  Nhân Chính, Quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội 1. Phan Ngọc Thắng: Điện thoại 0986559698 – Email: phan288@gmail.com 2. Hoàng Thị Hạnh: Điện thoại: 0933 66 88 36 – Email: hanhhth@gmail.com

Form

Đăng ký tuyển sinh

Shape Thumb
Shape Thumb
Shape Thumb