Cơ cấu tổ chức
Shape Thumb
Cơ cấu tổ chức

Viện công nghệ giáo dục ASEAN

Cơ cấu tổ chức

Viện công nghệ giáo dục ASEAN Là một tổ chức khoa học công nghệ giáo dục, tập hợp các nhà khoa học chuyên gia, giảng viên trong các lĩnh vực khoa học công nghệ giáo dục trong các nước ASEAN và quốc tế để phục vụ ứng dụng vào các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, xã hội, kinh tế, mô hình quản lý doanh nghiệp cho việc nghiên cứu giảng dạy, phát triển nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển toàn cầu.

Viện công nghệ giáo dục ASEAN được Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy phép Hoạt động Khoa học Công nghệ số: A- 192 ngày là đơn vị trực thuộc Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam.

Viện công nghệ giáo dục ASEAN nghiên cứu khoa học giáo dục và đào tạo, phản biện khoa học, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ, đào tạo nghề cho các học sinh – sinh viên và tổ chức hội thảo khoa học, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng trong giáo dục – đào tạo và cung cấp công nghệ thiết bị cho ngành giáo dục.

 

Viện Công nghệ Giáo dục ASEAN

 

Đào tạo - Bồi dưỡng

An toàn bức xạ

là việc cần thiết với những người làm việc với nguồn phóng xạ và thiết bị X-quang.

Chuyển đổi số

Đào tạo Chuyển đổi số

Đào tạo lái Drone

Đào tạo máy bay không người lái (Drone)

Shape Thumb
Shape Thumb