Giới thiệu chung
Shape Thumb
Giới thiệu chung

Viện Công nghệ Giáo dục ASEAN là tổ chức Khoa học, Công nghệ Giáo dục do Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á Việt Nam quyết định thành lập; hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ban hành ngày 18/06/2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản liên quan, chịu sự quản lý của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Viện được Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy phép Hoạt động Khoa học Công nghệ  lần đầu tiên vào ngày 16 tháng 12 năm 1998 với số đăng ký: 599. Sau 2 lần thay đổi và bổ sung ngành nghề, ngày 19 tháng 01 năm 2010 Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A - 192 cho Viện.

Viện Công nghệ Giáo dục ASEAN là tổ chức phi lợi nhuận, tự nguyện, tự trang trải, hoạt động luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo các quy định của Luật khoa học và công nghệ và theo các quy định, điều lệ của Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á Việt Nam. Hoạt động của Viện Công nghệ Giáo dục ASEAN nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển nghiên cứu công nghệ giáo dục, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học công nghệ và nâng cao vị thế của Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á Việt Nam, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Viện Công nghệ Giáo dục ASEAN tập hợp các nhà khoa học chuyên gia, giảng viên trong các lĩnh vực khoa học công nghệ giáo dục trong các nước ASEAN và quốc tế để phục vụ ứng dụng vào các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, xã hội, kinh tế, mô hình quản lý doanh nghiệp cho việc nghiên cứu giảng dạy, phát triển nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển toàn cầu.

Viện Công nghệ Giáo dục ASEAN

Sứ mệnh

Tiếp tục phát triển nền Công nghệ giáo dục Việt Nam; xây dựng những luận cứ chương trình đào tạo khoa học đổi mới về công nghệ giáo dục, quản lí và quá trình dạy học trong các ngành nghề; nghiên cứu xây dựng các chiến lược, chính sách và chương trình giáo dục cho tất cả các cấp học; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nâng cao và cung ứng các dịch vụ tư vấn đáp ứng nhu cầu xã hội

Tầm nhìn

Viện công nghệ giáo dục ASEAN là đơn vị nghiên cứu, tư vấn, đào tạo nghề nghiệp và chuyển giao công nghệ giáo dục với nhiều bậc đào tạo góp phần đổi mới và tạo việc làm ổn định cho học sinh – sinh viên.

Giá trị cốt lõi

Sử dụng công cụ trong nghiên cứu, thực hành và lao động. Hành động và làm việc gắn với kĩ thuật, có kĩ thuật hỗ trợ đắc lực nhằm đạt được ‘Chuẩn’ bởi vậy mới biết tự hoàn thiện để kết quả mới có tính kinh tế qui mô, tính tương thích, tính cải tiến.

Đào tạo - Bồi dưỡng

An toàn bức xạ

là việc cần thiết với những người làm việc với nguồn phóng xạ và thiết bị X-quang.

Chuyển đổi số

Đào tạo Chuyển đổi số

Đào tạo lái Drone

Đào tạo máy bay không người lái (Drone)

Shape Thumb
Shape Thumb