Lĩnh vực hoạt động
Shape Thumb
Lĩnh vực hoạt động

Viện Công nghệ Giáo dục ASEAN hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ:

- Nghiên cứu các mô hình, phương pháp tiên tiến về công nghệ giáo dục trong các nước ASEAN và quốc tế để ứng dụng vào các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, xã hội, kinh tế, mô hình quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ và phát triển nguồn nhân lực.

- Dịch vụ KH&CN: Thông tin, tư vấn, chuyển giao công nghệ, phản biện khoa học, đào tạo nâng cao trình độ chuyên mô và tổ chức hội thảo khoa học trong các lĩnh vực nghiên cứu nói trên.

- Nghiên cứu, thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các thành viên ASEAN, giữa ASEAN và quốc tế.

- Thực hiện các dịch vụ khoa học: Thông tin, tư vấn, phản biện, giám định khoa học, thực hiện các đề tài nghiên cứu về ASEAN.

- Thông tin, tư vấn, tuyên truyền thông tin về Kinh tế - Xã hội, tổ chức sự kiện trong nước và các khối cộng đồng ASEAN và quốc tế.

- Nghiên cứu Khoa học và ứng dụng về các lĩnh vực: lịch sử, văn hóa, xã hội, luật pháp, kinh tế, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các mô hình quản lý doanh nghiệp, giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, và khởi nghiệp cho Doanh nghiệp, sinh thái môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Khoa học, công nghệ giáo dục trong khối các  ASEAN và quốc tế.

- Tiến hành hợp tác với nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam trong đào tạo và nghiên cứu khoa học về ASEAN.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu về ASEAN.

- Tổ chức triển khai các hoạt động dịch vụ Khoa học, Công nghệ Giáo dục trong việc đánh giá, thẩm định dự án đầu tư công nghệ, thiết bị công nghệ, hợp đồng chuyển giao công nghệ; những vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ, năng suất chất lượng sản xuất, phát triển bền vững và các nội dung Khoa học và Công nghệ khác theo quy định của pháp luật.

Viện Công nghệ Giáo dục ASEAN

 

Đào tạo - Bồi dưỡng

An toàn bức xạ

là việc cần thiết với những người làm việc với nguồn phóng xạ và thiết bị X-quang.

Chuyển đổi số

Đào tạo Chuyển đổi số

Đào tạo lái Drone

Đào tạo máy bay không người lái (Drone)

Shape Thumb
Shape Thumb