Thông điệp
Shape Thumb
Thông điệp

Viện công nghệ giáo dục ASEAN

Viện công nghệ giáo dục ASEAN Là một tổ chức khoa học công nghệ giáo dục, tập hợp các nhà khoa học chuyên gia, giảng viên trong các lĩnh vực khoa học công nghệ giáo dục trong các nước ASEAN và quốc tế để phục vụ ứng dụng vào các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, xã hội, kinh tế, mô hình quản lý doanh nghiệp cho việc nghiên cứu giảng dạy, phát triển nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển toàn cầu.

Viện công nghệ giáo dục ASEAN được Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy phép Hoạt động Khoa học Công nghệ số: A- 192 ngày là đơn vị trực thuộc Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam.

Viện công nghệ giáo dục ASEAN nghiên cứu khoa học giáo dục và đào tạo, phản biện khoa học, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ, đào tạo nghề cho các học sinh – sinh viên và tổ chức hội thảo khoa học, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng trong giáo dục – đào tạo và cung cấp công nghệ thiết bị cho ngành giáo dục.

Sứ mệnh

Tiếp tục phát triển nền Công nghệ giáo dục Việt Nam; xây dựng những luận cứ chương trình đào tạo khoa học đổi mới về công nghệ giáo dục, quản lí và quá trình dạy học trong các ngành nghề; nghiên cứu xây dựng các chiến lược, chính sách và chương trình giáo dục cho tất cả các cấp học; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nâng cao và cung ứng các dịch vụ tư vấn đáp ứng nhu cầu xã hội

Tầm nhìn

Viện công nghệ giáo dục ASEAN là đơn vị nghiên cứu, tư vấn, đào tạo nghề nghiệp và chuyển giao công nghệ giáo dục với nhiều bậc đào tạo góp phần đổi mới và tạo việc làm ổn định cho học sinh – sinh viên.

Giá trị cốt lõi

Sử dụng công cụ trong nghiên cứu, thực hành và lao động. Hành động và làm việc gắn với kĩ thuật, có kĩ thuật hỗ trợ đắc lực nhằm đạt được ‘Chuẩn’ bởi vậy mới biết tự hoàn thiện để kết quả mới có tính kinh tế qui mô, tính tương thích, tính cải tiến.

Đào tạo - Bồi dưỡng

An toàn bức xạ

là việc cần thiết với những người làm việc với nguồn phóng xạ và thiết bị X-quang.

Công nghệ thông tin

Đào tạo công nghệ thông tin

Học viên Drone

Đào tạo máy bay không người lái (Drone)

Shape Thumb
Shape Thumb
CHI NHÁNH

Địa điểm và các văn phòng liên kết

Our Location 4

486 Normana Avenue Morningtide, 4223

Our Location 3

486 Normana Avenue Morningtide, 4223

Our Location 2

486 Normana Avenue Morningtide, 4223

Our Location

486 Normana Avenue Morningtide, 4223

Shape Thumb
Shape Thumb
Shape Thumb