An toàn bức xạ

An toàn bức xạ

Nội dung 1. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế
 
 • Nội dung 2. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong xạ trị
   
 • Nội dung 3. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong y học hạt nhân
   
 • Nội dung 4. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong chiếu xạ công nghiệp
   
 • Nội dung 5. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong chụp ảnh bức xạ công nghiệp
   
 • Nội dung 6. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp (NCS), thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ
   
 • Nội dung 7. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ
   
 • Nội dung 8. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ bổ sung cho người phụ trách an toàn.
   

Viện Công nghệ Giáo dục ASEAN