VỀ CHÚNG TÔI
Viện công nghệ giáo dục ASEAN

About Images
Icons Images
Tầm nhìn

Viện công nghệ giáo dục ASEAN là đơn vị nghiên cứu, tư vấn, đào tạo nghề nghiệp và chuyển giao công nghệ giáo dục với nhiều bậc đào tạo góp phần đổi mới và tạo việc làm ổn định cho học sinh – sinh viên.

Icons Images
Sứ mệnh

Tiếp tục phát triển nền Công nghệ giáo dục Việt Nam; xây dựng những luận cứ chương trình đào tạo khoa học đổi mới về công nghệ giáo dục, quản lí và quá trình dạy học trong các ngành nghề; nghiên cứu xây dựng các chiến lược, chính sách và chương trình giáo dục cho tất cả các cấp học; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nâng cao và cung ứng các dịch vụ tư vấn đáp ứng nhu cầu xã hội

Icons Images
Giá trị cốt lõi

Sử dụng công cụ trong nghiên cứu, thực hành và lao động. Hành động và làm việc gắn với kĩ thuật, có kĩ thuật hỗ trợ đắc lực nhằm đạt được ‘Chuẩn’ bởi vậy mới biết tự hoàn thiện để kết quả mới có tính kinh tế qui mô, tính tương thích, tính cải tiến.

Shape Thumb
Shape Thumb
KHÓA HỌC

Đào tạo - Bồi dưỡng

An toàn bức xạ

là việc cần thiết với những người làm việc với nguồn phóng xạ và thiết bị X-quang.

Chuyển đổi số

Đào tạo Chuyển đổi số

Đào tạo lái Drone

Đào tạo máy bay không người lái (Drone)

Shape Thumb
Shape Thumb
Shape Thumb
Shape Thumb
Khách hàng và đối tác
About Images

Hãy liên hệ với chúng tôi

LIÊN HỆ
Shape Thumb
Shape Thumb
Shape Thumb
Shape Thumb